cm2

Ban An Toàn Lao Động

02/08/2012
Ban an toàn công ty có nhiệm vụ :
Biên soạn các tài liệu giảng dạy về KTAT và xây dựng các quy trình về KTAT, biện pháp thi công AT và VSLĐ đồng thời với việc thiết kế thi công.
Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các qui phạm và những yêu cầu về AT và VSLĐ đã đề ra.Có kế hoạch thực hiện đúng kỳ hạn việc kiểm tra định kỳ những máy móc, phương tiện và dụng cụ làm việc của công ty để bảo đảm an toàn trong sản xuất, thi công.

Cho ngừng thi công hoặc sản xuất từng bộ phận hay toàn bộ công việc mình hướng dẫn khi xét thấy không bảo đảm an toàn và vệ sinh, đồng thời báo ngay cho lãnh đạo giải quyết.
Số lượt truy cập : 2353